ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ? ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά - Βουλγαρία

V & J CONSULTING AND COMMERCIAL BUSINESS

Εκπρόσωποι στην Ελλάδα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο ισχύος του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, ενημερώνουμε το κοινό ότι δεν τελούμε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οποιοδήποτε στοιχείο ταυτότητας παρέχεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας της εταιρείας μας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο ή e - mail επικοινωνίας) παραμένει διαθέσιμο, μόνο για τους σκοπούς επικοινωνίας για το ζήτημα που ζητείται η επικοινωνία και αποκλειστικά για τον χρόνο που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της αιτούμενης συναλλαγής. Η εταιρεία μας, δεν τηρεί αρχείο δεδομένων, δεν αποστέλλει διαφημιστικά μηνύματα στο κοινό, ούτε παρέχει στοιχεία φυσικών προσώπων σε άλλους αποδέκτες, παρόμοιας ή άλλης επιχειρηματικής δράσης, για οποιονδήποτε σκοπό ή αιτία.

vj-logo-reverse.png

14, Andrei Saherov Str.
Sofia 1784 - Bulgaria
info@vjproperyconsulting.com

© Copyright 2020 V & J Property Consulting. All Rights Reserved. Σύνδεση